Ủy ban nhân dân

Thực hiện Văn bản số 2006/UBND-TP ngày 09/8/2018 của UBND quận Hà Đông về việc hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên do bộ Tư...