Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại phường La Khê.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

10/08/2016

Người ký văn bản: 

Quản Xuân Phú

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, HĐND; UBND phường;

- TT Ủy ban MTTQ phường;

- Đài truyền thanh phường;

-. Các tổ dân phố;

- L­ưu: VT

Nội dung thông báo: 

THÔNG BÁO

Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến

mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại phường La Khê.

                  

         

          Căn cứ kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 30/7/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực Tư pháp cấp phường thuộc địa bàn 10 quận trên thành phố.

          Thực hiện Công văn số 1545/UBND - VP ngày 06/8/2016 của UBND quận Hà Đông Về việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực Tư pháp cấp phường.

           Ủy ban nhân dân phường La Khê Thông báo triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú trên địa bàn, như sau:

          - Việc tiếp nhận thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận một cửa phường từ ngày 10/8/2016;

          - Hướng dẫn thực hiện về thực hiện thủ tục được công khai trên trang egov.hanoi.gov.vn; niêm yết tại bộ phận một cửa phường; nhà văn hóa các tổ dân phố (từ ngày 10/8/2016 - 10/10/2016); công khai trên hệ thống đài truyền thanh phường.

          - Phường La Khê có bố trí cán bộ, đoàn viên thanh niên hướng dẫn hỗ trợ người dân nhập trực tiếp hồ sơ trực tuyến khi đến làm việc tại bộ phận một cửa.

           Trên đây Thông báo về triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại phường La Khê./.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo