Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 29: Thủ tục bầu Hòa giải viên Cấp Xã, Phường, Thị trấn
32 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 28: Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần dầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
33 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 27: Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Cấp Xã, Phường, Thị trấn
34 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 26: Thủ tục trả lại tài sản Cấp Xã, Phường, Thị trấn
35 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 25: Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Cấp Xã, Phường, Thị trấn
36 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 24: Thủ tục giải quyết bồi thườngtại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Cấp Xã, Phường, Thị trấn
37 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 23: Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp Xã, Phường, Thị trấn
38 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 22: Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp Xã, Phường, Thị trấn
39 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 21: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Cấp Xã, Phường, Thị trấn
40 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 20: Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Cấp Xã, Phường, Thị trấn
41 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 19: Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
42 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 18: Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
43 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 17: Cấp bản sao trích lục hộ tịch Cấp Xã, Phường, Thị trấn
44 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 16: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp Xã, Phường, Thị trấn
45 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 15: Đăng ký chấm dứt giám hộ Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang