Thông báo Về việc công khai thủ tục hành chính thực hiện tại phường

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

24/05/2019

Người ký văn bản: 

Quản Xuân Phú

Nội dung thông báo: 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG LA KHÊ

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61/TB-UBND

 

La Khê, ngày 23 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Công khai thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ); Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND phường La Khê công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC thuộc thẩm quyền của UBND phường đến thời điểm hiện nay như sau:

1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, phường theo các Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội: 143 TTHC (biểu 01).

2. Tổng số TTHC thực hiện tại UBND phường: 139 TTHC (biểu 02).

3. Tổng số TTHC không thực hiện tại UBND phường: 4 TTHC (biểu 03).

Thông báo này thay thế Thông báo số 21/UBND-VP ngày 25/2/2019 của UBND phường; yêu cầu các cán bộ, công chức, lao động hợp đồng nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- UBND quận Hà Đông;

- Văn phòng HĐND - UBND quận Hà Đông;

- TT Đảng ủy - HĐND - UBND;

- Các cán bộ, công chức, LĐHĐ phường;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

 

Quản Xuân Phú

BIỂU 1: TỔNG HỢP TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TTHC theo các Quyết định công bố của UBND TPHN TT Lĩnh vực Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội Ghi chú
143        
14        
  A LĨNH VỰC TÔN GIÁO    
  1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Số 3831 ngày 30/7/2018  
  2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Số 3831 ngày 30/7/2018  
  3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Số 3831 ngày 30/7/2018  
  4 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Số 3831 ngày 30/7/2018  
  5 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Số 3831 ngày 30/7/2018  
  6 Đăng ký thay đổi người đại diện cảu nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Số 3831 ngày 30/7/2018  
  7 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Số 3831 ngày 30/7/2018  
  8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Số 3831 ngày 30/7/2018  
  9 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Số 3831 ngày 30/7/2018  
  10 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Số 3831 ngày 30/7/2018  
  B LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG    
  11 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Số 7094 ngày 26/12/2014  
  12 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thánh tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Số 7094 ngày 26/12/2014  
  13 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Số 7094 ngày 26/12/2014  
  14 Tặng danh hiệu gia đình văn hóa Số 7094 ngày 26/12/2014  
5 II LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO    
  1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Số 6547 ngày 03/12/2018  
  2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  Số 6547 ngày 03/12/2018  
  3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại Số 6547 ngày 03/12/2018  
  4 Sát nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Số 6547 ngày 03/12/2018  
  5 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Số 6547 ngày 03/12/2018  
4 III LĨNH VỰC THANH TRA    
  1 Tiếp công dân Số 2218 ngày 09/5/2016  
  2 Xử lý đơn Số 2218 ngày 09/5/2016  
  3 Giải quyết khiếu nại lần đầu Số 2218 ngày 09/5/2016  
  4 Giải quyết tố cáo Số 2218 ngày 09/5/2016  
1 IV LĨNH VỰC Y TẾ    
  1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Số 4046 ngày 31/8/2011  
50 V LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI    
Người có công 1 Xác nhận liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện- Sở LĐTBXH - UBND TP
  2 Xác nhận liệt sỹ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã- BCH QS/công an huyện - bộ tư lệnh thủ đô/ Công an TP - cơ quan TW
  3 Xác nhận liệt sỹ đối với người không  thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện - Sở LĐTBXH - TP-TW
  4 Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện - Sở LĐTBXH - TP-TW
  5  Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở Nội vụ
  6 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở Nội vụ
  7 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  8 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  9 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  10 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  11 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện- các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương theo quy định - Sở LĐTBXH
  12 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  13 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  14 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH- Hội đồng giám định y khóa - Sở y tế
  15 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH- Hội đồng giám định y khóa - Sở y tế
  16 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  17 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  18 Giải quyết chế độ một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng hoặc Bằng khen của Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  19 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  20 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  21 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  22 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  23 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viêng mộ liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018  
  24 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Số 6395 ngày 23/11/2018  
Bảo trợ XH-giảm nghèo 25 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  26 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  27 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào sơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện -Cơ sở Trợ giúp xã hội
  28 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
  29 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
  30 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
  31 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
  32 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Số 6395 ngày 23/11/2018  
  33 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Số 6395 ngày 23/11/2018  
  34 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Số 6395 ngày 23/11/2018  
  35 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Số 6395 ngày 23/11/2018  
  36 Đổi lại Giấy xác nhận khuyết tật Số 6395 ngày 23/11/2018  
  37 Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm Số 1898 ngày 19/4/2019  
  38 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Số 1898 ngày 19/4/2019  
  39 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Số 6395 ngày 23/11/2018  
  40 Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng. Số 1898 ngày 19/4/2019 Liên thông
 phường-quận
Lao động, tiền lương, quan hệ lao động 41 Giải quyết chế độ trơ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện -
 Sở LĐTBXH
Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em 42 Áp dụng các biện phap can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
  43 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
  44 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Số 6395 ngày 23/11/2018  
  45 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
  46 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
  47 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Số 6395 ngày 23/11/2018  
Phòng chống tệ nạn xã hội 48 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
  49 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Số 6395 ngày 23/11/2018  
  50 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Số 6395 ngày 23/11/2018  
45 VI LĨNH VỰC TƯ PHÁP    
  A LĨNH VỰC HỘ TỊCH    
  1 Thủ tục đăng ký khai sinh Số 5102 ngày 19/9/2016  
  2 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Số 5102 ngày 19/9/2016  
  3 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Số 5102 ngày 19/9/2016  
  4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Số 5102 ngày 19/9/2016  
  5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Số 5102 ngày 19/9/2016  
  6 Thủ tục đăng ký kết hôn Số 5102 ngày 19/9/2016  
  7 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Số 5102 ngày 19/9/2016  
  8 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Số 5102 ngày 19/9/2016  
  9 Thủ tục đăng ký khai tử Số 5102 ngày 19/9/2016  
  10 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Số 5102 ngày 19/9/2016  
  11 Thủ tục đăng ký lại khai tử Số 5102 ngày 19/9/2016  
  12 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Số 5102 ngày 19/9/2016  
  13 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Số 5102 ngày 19/9/2016  
  14 Thủ tục đăng ký giám hộ Số 5102 ngày 19/9/2016  
  15 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Số 5102 ngày 19/9/2016  
  16 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Số 5102 ngày 19/9/2016  
  17 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Số 5102 ngày 19/9/2016  
  B LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI    
  18 Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia định/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) Số 5102 ngày 19/9/2016  
  19 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng)  Số 5102 ngày 19/9/2016  
  20 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế Số 5102 ngày 19/9/2016  
  21 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Số 5102 ngày 19/9/2016  
  C LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT    
  22 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Số 1258 ngày 13/3/2018  
  23 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Số 1258 ngày 13/3/2018  
  D LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC    
  24 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Số 5102 ngày 19/9/2016  
  25 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Số 5102 ngày 19/9/2016  
  26 Thủ tục trả lại tài sản Số 5102 ngày 19/9/2016  
  27 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý tài chính Số 5102 ngày 19/9/2016  
  28 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Số 5102 ngày 19/9/2016  
  E LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ    
  29 Bầu hòa giải viên Số 5102 ngày 19/9/2016  
  30 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Số 5102 ngày 19/9/2016  
  31 Thôi làm hòa giải viên Số 5102 ngày 19/9/2016  
  32 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Số 5102 ngày 19/9/2016  
  F LĨNH VỰC CHỨNG THỰC    
  33 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Số 5102 ngày 19/9/2016  
  34 Chứng thực di chúc Số 5102 ngày 19/9/2016  
  35 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Số 5102 ngày 19/9/2016  
  36 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Số 5102 ngày 19/9/2016  
  37 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Số 5102 ngày 19/9/2016  
  38 Cấp bản sao từ sổ gốc Số 5102 ngày 19/9/2016  
  39 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Số 5102 ngày 19/9/2016  
  40 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Số 5102 ngày 19/9/2016  
  41 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Số 5102 ngày 19/9/2016  
  42 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Số 5102 ngày 19/9/2016  
  43 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Số 5102 ngày 19/9/2016  
  G LĨNH VỰC LIÊN THÔNG    
  44 Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi. Số 5116 ngày 08/10/2015  
  45 Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi. Số 5116 ngày 08/10/2015  
5 VII LĨNH VỰC VĂN HÓA & THÔNG TIN    
  1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm  Số 956 ngày 27/02/2019  
  2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Số 956 ngày 27/02/2019  
  3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Số 956 ngày 27/02/2019  
  4 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban dầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Số 956 ngày 27/02/2019  
  5 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể theo cơ sở Số 956 ngày 27/02/2019  
13 VIII LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ    
  1 Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Số 4046 ngày 31/8/2011  
  2 Hòa giải tranh chấp đất đai Số 4046 ngày 31/8/2011  
  3 Giải quyết khiếu nại về đất đai Số 4046 ngày 31/8/2011  
  4 Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận Số 4046 ngày 31/8/2011  
  5 Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số 4046 ngày 31/8/2011  
  6 Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính Số 4046 ngày 31/8/2011  
  7 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Số 4046 ngày 31/8/2011  
  8 Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú Số 4046 ngày 31/8/2011  
  9 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng Số 4046 ngày 31/8/2011 Thuộc thẩm quyền quận theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ
  10 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang Số 4046 ngày 31/8/2011  
  11 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản Số 4046 ngày 31/8/2011  
  12 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Sô 1105 ngày 14/02/2017  
  13 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Số 4128 ngày 13/8/2018  
2 IX LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    
  1 Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân) Số 758 ngày 15/02/2019  
  2 Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang traị, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Số 758 ngày 15/02/2019  
  6 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) Số 5582 ngày 06/10/2016  
  7 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) Số 5582 ngày 06/10/2016  
  8 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Số 5582 ngày 06/10/2016  
2 X LĨNH VỰC DÂN TỘC  
  1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Số 2733 ngày 05/6/2018 Không thực hiện vì quận không có vùng đồng bào DT thiểu số
  2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Số 2733 ngày 05/6/2018
2 XI LĨNH VỰC ĐẤU THẦU  
  1 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Số 4214 ngày 20/8/2018  
  2 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Số 4214 ngày 20/8/2018  
BIỂU 2: TỔNG HỢP TTHC THỰC HIỆN TẠI UBND PHƯỜNG  
     
         
TTHC thực hiện tại UBND phường TT Lĩnh vực Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội Ghi chú
139        
14 I LĨNH VỰC NỘI VỤ    
  A LĨNH VỰC TÔN GIÁO    
  1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Số 3831 ngày 30/7/2018  
  2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Số 3831 ngày 30/7/2018  
  3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Số 3831 ngày 30/7/2018  
  4 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Số 3831 ngày 30/7/2018  
  5 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Số 3831 ngày 30/7/2018  
  6 Đăng ký thay đổi người đại diện cảu nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Số 3831 ngày 30/7/2018  
  7 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Số 3831 ngày 30/7/2018  
  8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Số 3831 ngày 30/7/2018  
  9 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Số 3831 ngày 30/7/2018  
  10 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Số 3831 ngày 30/7/2018  
  B LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG    
  1 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Số 7094 ngày 26/12/2014  
  2 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thánh tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Số 7094 ngày 26/12/2014  
  3 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Số 7094 ngày 26/12/2014  
  4 Tặng danh hiệu gia đình văn hóa Số 7094 ngày 26/12/2014  
5 II LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO    
  1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dụ tiểu học Số 6547 ngày 03/12/2018  
  2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  Số 6547 ngày 03/12/2018  
  3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại Số 6547 ngày 03/12/2018  
  4 Sát nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Số 6547 ngày 03/12/2018  
  5 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Số 6547 ngày 03/12/2018  
4 III LĨNH VỰC THANH TRA    
  1 Xử lý đơn Số 2218 ngày 09/5/2016  
  2 Giải quyết khiếu nại lần đầu Số 2218 ngày 09/5/2016  
  3 Giải quyết tố cáo Số 2218 ngày 09/5/2016  
  4 Tiếp công dân Số 2218 ngày 09/5/2016  
50 IV LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI    
Người có công 1 Xác nhận liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện- Sở LĐTBXH - UBND TP
  2 Xác nhận liệt sỹ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã- BCH QS/công an huyện - bộ tư lệnh thủ đô/ Công an TP - cơ quan TW
  3 Xác nhận liệt sỹ đối với người không  thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện - Sở LĐTBXH - TP-TW
  4 Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện - Sở LĐTBXH - TP-TW
  5  Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở Nội vụ
  6 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở Nội vụ
  7 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  8 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  9 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  10 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  11 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện- các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương theo quy định - Sở LĐTBXH
  12 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  13 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  14 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH- Hội đồng giám định y khóa - Sở y tế
  15 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH- Hội đồng giám định y khóa - Sở y tế
  16 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  17 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  18 Giải quyết chế độ một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng hoặc Bằng khen của Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  19 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  20 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  21 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  22 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  23 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viêng mộ liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018  
  24 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Số 6395 ngày 23/11/2018  
Bảo trợ XH-giảm nghèo 25 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  26 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
  27 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào sơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện -Cơ sở Trợ giúp xã hội
  28 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
  29 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
  30 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
  31 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
  32 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Số 6395 ngày 23/11/2018  
  33 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Số 6395 ngày 23/11/2018  
  34 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Số 6395 ngày 23/11/2018  
  35 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Số 6395 ngày 23/11/2018  
  36 Đổi lại Giấy xác nhận khuyết tật Số 6395 ngày 23/11/2018  
  37 Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm Số 1898 ngày 19/4/2019  
  38 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Số 1898 ngày 19/4/2019  
  39 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Số 6395 ngày 23/11/2018  
  40 Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng. Số 1898 ngày 19/4/2019 Liên thông
 phường-quận
Lao động, tiền lương, quan hệ lao động 41 Giải quyết chế độ trơ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện -
 Sở LĐTBXH
Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em 42 Áp dụng các biện phap can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
  43 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
  44 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Số 6395 ngày 23/11/2018  
  45 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
  46 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
  47 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Số 6395 ngày 23/11/2018  
Phòng chống tệ nạn xã hội 48 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
  49 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Số 6395 ngày 23/11/2018  
  50 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Số 6395 ngày 23/11/2018  
45 V LĨNH VỰC HỘ TỊCH    
  1 Thủ tục đăng ký khai sinh Số 5102 ngày 19/9/2016  
  2 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Số 5102 ngày 19/9/2016  
  3 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Số 5102 ngày 19/9/2016  
  4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Số 5102 ngày 19/9/2016  
  5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Số 5102 ngày 19/9/2016  
  6 Thủ tục đăng ký kết hôn Số 5102 ngày 19/9/2016  
  7 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Số 5102 ngày 19/9/2016  
  8 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Số 5102 ngày 19/9/2016  
  9 Thủ tục đăng ký khai tử Số 5102 ngày 19/9/2016  
  10 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Số 5102 ngày 19/9/2016  
  11 Thủ tục đăng ký lại khai tử Số 5102 ngày 19/9/2016  
  12 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Số 5102 ngày 19/9/2016  
  13 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Số 5102 ngày 19/9/2016  
  14 Thủ tục đăng ký giám hộ Số 5102 ngày 19/9/2016  
  15 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Số 5102 ngày 19/9/2016  
  16 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Số 5102 ngày 19/9/2016  
  17 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Số 5102 ngày 19/9/2016  
  B LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI    
  18 Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia định/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) Số 5102 ngày 19/9/2016  
  19 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng)  Số 5102 ngày 19/9/2016  
  20 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế Số 5102 ngày 19/9/2016  
  21 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Số 5102 ngày 19/9/2016  
  C LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT    
  22 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Số 1258 ngày 13/3/2018  
  23 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Số 1258 ngày 13/3/2018  
  D LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC    
  24 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Số 5102 ngày 19/9/2016  
  25 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Số 5102 ngày 19/9/2016  
  26 Thủ tục trả lại tài sản Số 5102 ngày 19/9/2016  
  27 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Số 5102 ngày 19/9/2016  
  28 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Số 5102 ngày 19/9/2016  
  E LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ    
  29 Bầu hòa giải viên Số 5102 ngày 19/9/2016  
  30 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Số 5102 ngày 19/9/2016  
  31 Thôi làm hòa giải viên Số 5102 ngày 19/9/2016  
  32 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Số 5102 ngày 19/9/2016  
  F LĨNH VỰC CHỨNG THỰC    
  33 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Số 5102 ngày 19/9/2016  
  34 Chứng thực di chúc Số 5102 ngày 19/9/2016  
  35 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Số 5102 ngày 19/9/2016  
  36 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Số 5102 ngày 19/9/2016  
  37 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Số 5102 ngày 19/9/2016  
  38 Cấp bản sao từ sổ gốc Số 5102 ngày 19/9/2016  
  39 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Số 5102 ngày 19/9/2016  
  40 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Số 5102 ngày 19/9/2016  
  41 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Số 5102 ngày 19/9/2016  
  42 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Số 5102 ngày 19/9/2016  
  43 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Số 5102 ngày 19/9/2016  
  G LĨNH VỰC LIÊN THÔNG    
  44 Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi. Số 5116 ngày 08/10/2015 Liên thông Tư pháp - công an - BHYT
  45 Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi. Số 5116 ngày 08/10/2015 Liên thông Tư pháp - BHYT
5 VI LĨNH VỰC VĂN HÓA & THÔNG TIN    
  1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm  Số 956 ngày 27/02/2019  
  2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Số 956 ngày 27/02/2019  
  3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Số 956 ngày 27/02/2019  
  4 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban dầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Số 956 ngày 27/02/2019  
  5 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể theo cơ sở Số 956 ngày 27/02/2019  
12 VII LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ    
  1 Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Số 4046 ngày 31/8/2011  
  2 Hòa giải tranh chấp đất đai Số 4046 ngày 31/8/2011  
  3 Giải quyết khiếu nại về đất đai Số 4046 ngày 31/8/2011  
  4 Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận Số 4046 ngày 31/8/2011  
  5 Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số 4046 ngày 31/8/2011  
  6 Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính Số 4046 ngày 31/8/2011  
  7 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Số 4046 ngày 31/8/2011  
  8 Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú Số 4046 ngày 31/8/2011  
  9 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang Số 4046 ngày 31/8/2011  
  10 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản Số 4046 ngày 31/8/2011  
  11 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Sô 1105 ngày 14/02/2017  
  12 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Số 4128 ngày 13/8/2018  
2 VIII LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    
  1 Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân) Số 758 ngày 15/02/2019  
  2 Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang traị, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Số 758 ngày 15/02/2019  
2 IX LĨNH VỰC ĐẤU THẦU    
  1 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Số 4214 ngày 20/8/2018  
  2 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Số 4214 ngày 20/8/2018  
TỔNG HỢP TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TẠI UBND PHƯỜNG
TTHC không thực hiện tại UBND phường TT Lĩnh vực Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội Ghi chú
4        
1 I LĨNH VỰC Y TẾ    
  1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Số 4046 ngày 31/8/2011 Không thuộc thẩm quyền theo TT47/2014/TT-BYT
1 III LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ    
  1 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng Số 4046 ngày 31/8/2011 Thuộc thẩm quyền quận theo QĐ 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/5/2013 của UBND TP.Hà Nội
2 V LĨNH VỰC DÂN TỘC    
  1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Số 2733 ngày 05/6/2018 Không thực hiện vì Hà Đông là đô thị, không có đồng bào dân tộc thiểu số
  2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Số 2733 ngày 05/6/2018 Không thực hiện vì Hà Đông là đô thị, không có đồng bào dân tộc thiểu số

 

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo