Thông báo Về việc công khai thủ tục hành chính không thực hiện tại phường

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

28/04/2014

Người ký văn bản: 

Nguyễn Hữu Hiển

Nội dung thông báo: 

 

THÔNG BÁO

Về việc công khai thủ tục hành chính không thực hiện tại phường

 

          Thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC; Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 165/PTP ngày 24/4/2017 v/v hướng dẫn UBND phường công khai và thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền phường. UBND phường công khai TTHC không thực hiện tại phường gồm 11 thủ tục cụ thể như sau:

 

TT

Tên Thủ tục hành chính

Quyết định ban hành

Lý do không

 thực hiện

 

LĨNH VỰC Y TẾ

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Quyết định 4046

Ngày 31/8/2011

 

 

Không thuộc thẩm quyền theo TT47/2014/TT-BYT

 

LĨNH VỰC TBXH

 

 

2

Hỗ trợ chi phí hỏa táng

993/QĐ-UBND ngày29/2/2016

Thực hiện tại điểm hỏa táng theo Hướng dẫn số 2058/LS: LĐTBXH-TC ngày 15/8/2016

 

LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH ĐÔ THỊ

 

 

3

Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng

QĐ số 1151 ngày 09/5/2013

Thuộc thẩm quyền quận theo QĐ 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/5/2013 của UBND TP.Hà Nội

4

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

713/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Không thực hiện vì La Khê là đô thị

5

Gia hạn giấy phép xây dựng do UBND xã cấp

 

Không thực hiện vì La Khê là đô thị

6

Cấp lại giấy phép xây dựng do UBND xã cấp

 

Không thực hiện vì La Khê là đô thị

7

Điều chỉnh giấy phép xây dựng do UBND xã cấp

 

Không thực hiện vì La Khê là đô thị

8

Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền của UBND xã

 

Không thực hiện vì La Khê là đô thị

9

Cấp GPXD di dời nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã

 

Không thực hiện vì La Khê là đô thị

10

Gia hạn tồn tại nhà ở nông thôn được UBND xã cấp GPXD tạm

 

Không thực hiện vì La Khê là đô thị

 

LĨNH VỰC DÂN TỘC

 

 

11

Phê duyệt đối tượng cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

2466/QĐ-UBND ngày 28/5/2016

Không thực hiện theo QĐ số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của TTCP

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo