Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

30/01/2020

Người ký văn bản: 

Nguyễn Hữu Hiển

Nơi nhận: 

 ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG LA KHÊ

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:10/TB-UBND

 

 La Khê, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Công khai thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

 

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ); Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ. UBND phường La Khê công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC thuộc thẩm quyền của UBND phường đến thời điểm hiện nay như sau:

1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, phường theo các Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội: 140 TTHC (biểu 01).

2. Tổng số TTHC thực hiện tại UBND phường: 125 TTHC (biểu 02).

3. Tổng số TTHC không thực hiện tại UBND phường: 15 TTHC (biểu 03).

Thông báo này thay thế Thông báo số 212/UBND-VP ngày 31/12/2019 của UBND phường; yêu cầu các cán bộ, công chức, lao động hợp đồng nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- UBND quận Hà Đông;

- Văn phòng HĐND - UBND quận Hà Đông;

- TT Đảng ủy - HĐND - UBND;

- Các cán bộ, công chức, LĐHĐ phường;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

 

Nguyễn Hữu Hiển

 

 

Nội dung thông báo: 

TỔNG HỢP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND PHƯỜNG
( Theo TB số  10/TB-UBND ngày 30/ 01 / 2020 của UBND phường La Khê)
TTHC theo các Quyết định công bố của UBND TPHN TTHC thực hiện tại UBND phường TT Lĩnh vực Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội  
140 125        
15 15 I LĨNH VỰC NỘI VỤ    
    A LĨNH VỰC TÔN GIÁO    
    1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Số 3831 ngày 30/7/2018  
    2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Số 3831 ngày 30/7/2018  
    3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Số 3831 ngày 30/7/2018  
    4 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Số 3831 ngày 30/7/2018  
    5 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Số 3831 ngày 30/7/2018  
    6 Đăng ký thay đổi người đại diện cảu nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Số 3831 ngày 30/7/2018  
    7 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Số 3831 ngày 30/7/2018  
    8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Số 3831 ngày 30/7/2018  
    9 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Số 3831 ngày 30/7/2018  
    10 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Số 3831 ngày 30/7/2018  
    B LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG    
    11 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Số 5819 ngày 18/10/2019  
    12 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thánh tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Số 5819 ngày 18/10/2019  
    13 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Số 5819 ngày 18/10/2019  
    14 Tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình. Số 5819 ngày 18/10/2019  
    15 Tặng danh hiệu Lao động tiến tiến. Số 5819 ngày 18/10/2019  
5 5 II LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO    
    1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dụ tiểu học Số 6547 ngày 03/12/2018  
    2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  Số 6547 ngày 03/12/2018  
    3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại Số 6547 ngày 03/12/2018  
  4 Sát nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Số 6547 ngày 03/12/2018  
  5 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Theo yêu cầu của tổ chức,
 cá nhân đề nghị thành lập)
Số 6547 ngày 03/12/2018  
4 4 III LĨNH VỰC THANH TRA    
    1 Tiếp công dân Số 2218 ngày 09/5/2016  
    2 Xử lý đơn Số 2218 ngày 09/5/2016  
    3 Giải quyết khiếu nại lần đầu Số 2218 ngày 09/5/2016  
    4 Giải quyết tố cáo Số 2218 ngày 09/5/2016  
1 1 IV LĨNH VỰC Y TẾ    
    1 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số  Số 3097 ngày 10/6/2019  
50 50 V LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI    
    A  NGƯỜI CÓ CÔNG    
    1 Xác nhận liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện- Sở LĐTBXH - UBND TP
    2 Xác nhận liệt sỹ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã- BCH QS/công an huyện - bộ tư lệnh thủ đô/ Công an TP - cơ quan TW
    3 Xác nhận liệt sỹ đối với người không  thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện - Sở LĐTBXH - TP-TW
    4 Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện - Sở LĐTBXH - TP-TW
    5  Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở Nội vụ
    6 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở Nội vụ
    7 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    8 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    9 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    10 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    11 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện- các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương theo quy định - Sở LĐTBXH
    12 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    13 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    14 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH- Hội đồng giám định y khóa - Sở y tế
    15 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH- Hội đồng giám định y khóa - Sở y tế
    16 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    17 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    18 Giải quyết chế độ một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng hoặc Bằng khen của Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    19 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    20 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    21 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    22 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    23 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viêng mộ liệt sỹ Số 6395 ngày 23/11/2018  
    24 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Số 6395 ngày 23/11/2018  
    B BẢO TRỢ XÃ HỘI, GIẢM NGHÈO    
    25 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    26 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông Xã - Huyện-Sở LĐTBXH
    27 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào sơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện -Cơ sở Trợ giúp xã hội
    28 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
    29 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
    30 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
    31 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
    32 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Số 6395 ngày 23/11/2018  
    33 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Số 6395 ngày 23/11/2018  
    34 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Số 6395 ngày 23/11/2018  
    35 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Số 6395 ngày 23/11/2018  
    36 Đổi lại Giấy xác nhận khuyết tật Số 6395 ngày 23/11/2018  
    37 Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm Số 1898 ngày 19/4/2019  
    38 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Số 1898 ngày 19/4/2019  
    39 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Số 6395 ngày 23/11/2018  
    40 Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng. Số 1898 ngày 19/4/2019 Liên thông
 phường-quận
    C LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG    
    41 Giải quyết chế độ trơ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện -
 Sở LĐTBXH
    D LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM    
    42 Áp dụng các biện phap can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
    43 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
    44 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Số 6395 ngày 23/11/2018  
    45 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
    46 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Số 6395 ngày 23/11/2018  
    47 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Số 6395 ngày 23/11/2018  
    E LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI    
    48 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Số 6395 ngày 23/11/2018 Liên thông xã - huyện
    49 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Số 6395 ngày 23/11/2018  
    50 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Số 6395 ngày 23/11/2018  
42 40 VI LĨNH VỰC TƯ PHÁP    
    A LĨNH VỰC HỘ TỊCH    
    1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Số 4304 ngày 13/8/2019  
    2 Đăng ký khai sinh Số 4304 ngày 13/8/2019  
    3 Đăng ký kết hôn Số 4304 ngày 13/8/2019  
    4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Số 4304 ngày 13/8/2019  
    5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Số 4304 ngày 13/8/2019  
    6 Đăng ký khai tử Số 4304 ngày 13/8/2019  
    7 Đăng ký khai sinh lưu động Số 4304 ngày 13/8/2019  
    8 Đăng ký kết hôn lưu động Số 4304 ngày 13/8/2019  
    9 Đăng ký khai tử lưu động Số 4304 ngày 13/8/2019  
    10 Đăng ký giám hộ Số 4304 ngày 13/8/2019  
    11 Đăng ký lại khai tử Số 4304 ngày 13/8/2019  
    12 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Số 4304 ngày 13/8/2019  
    13 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Số 4304 ngày 13/8/2019  
    14 Đăng ký lại khai sinh Số 4304 ngày 13/8/2019  
    15 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Số 4304 ngày 13/8/2019  
    16 Đăng ký lại kết hôn Số 4304 ngày 13/8/2019  
    17 Đăng ký lại khai tử Số 4304 ngày 13/8/2019  
    B LĨNH VỰC CHƯNG THỰC    
    18 Cấp bản sao từ sổ gốc Số 4304 ngày 13/8/2019  
    19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Số 4304 ngày 13/8/2019  
    20 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Số 4304 ngày 13/8/2019  
    21 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Số 4304 ngày 13/8/2019  
    22 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Số 4304 ngày 13/8/2019  
    23 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Số 4304 ngày 13/8/2019  
    24 chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Số 4304 ngày 13/8/2019  
    25 Chứng thực di chúc Số 4304 ngày 13/8/2019  
    26 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Số 4304 ngày 13/8/2019  
    27 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Số 4304 ngày 13/8/2019  
    28 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Số 4304 ngày 13/8/2019  
    C LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI    
    29 Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Số 4304 ngày 13/8/2019  
    30 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Số 4304 ngày 13/8/2019  
    D LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC    
    31 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Số 4304 ngày 13/8/2019  
    E LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT    
    32 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Số 4304 ngày 13/8/2019  
    33 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Số 4304 ngày 13/8/2019  
    E LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ    
    34 Bầu hòa giải viên Số 4304 ngày 13/8/2019  
    35 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Số 4304 ngày 13/8/2019  
    36 Thôi làm hòa giải viên Số 4304 ngày 13/8/2019  
    37 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Số 4304 ngày 13/8/2019  
    G LĨNH VỰC LIÊN THÔNG    
    38 Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Số 5116 ngày 08/10/2015 Đề nghị TP bãi bỏ TT này vì đã được công bố tại QĐ số 434 ngày 13/8/2019
    39 Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Số 5116 ngày 08/10/2015
    40 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện) Số 4304 ngày 13/8/2019 LT: Phường-CA, BHXH
quận
    41 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc không có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện) Số 4304 ngày 13/8/2019 LT: Phường, BHXH quận
    42 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.  Số 4304 ngày 13/8/2019 LT: Phường, Quận
5 5 VII LĨNH VỰC VĂN HÓA & THÔNG TIN    
    A LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ    
    1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm  Số 956 ngày 27/02/2019  
    2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Số 956 ngày 27/02/2019  
    3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Số 956 ngày 27/02/2019  
    B LĨNH VỰC THƯ VIỆN    
    4 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban dầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Số 956 ngày 27/02/2019  
    C LĨNH VỰC THỂ THAO    
    5 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể theo cơ sở Số 956 ngày 27/02/2019  
12 2 VIII LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG    
    A LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG    
    1 Thủ tục: ý kiến cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Số 2967 ngày 09/6/2016. Sửa đổi, bổ sung tại QĐ số 1105 ngày 14/02/2017  
    2 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Số 4128 ngày 13/8/2018  
    B LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA    
    1 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Số: 7130 ngày 17/12/2019 Không thực hiện vì Hà Đông là đô thị, không có giao thông đường thủy nội địa
    2 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Số: 7130 ngày 17/12/2019
    3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp đổi tên, tính năng kỹ thuật. Số: 7130 ngày 17/12/2019
    4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Số: 7130 ngày 17/12/2019
    5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Số: 7130 ngày 17/12/2019
    6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Số: 7130 ngày 17/12/2019
    7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Số: 7130 ngày 17/12/2019
    8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Số: 7130 ngày 17/12/2019
    9 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Số: 7130 ngày 17/12/2019
    10 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Số: 7130 ngày 17/12/2019
4 3 IX LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    
    1 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Số 5820 ngày 18/10/2019  
    2 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Số 5820 ngày 18/10/2019  
    3 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Số 5820 ngày 18/10/2019  
    4 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Số 394 ngày 20/01/2020  
0 0 X LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG    
2 0 XI LĨNH VỰC DÂN TỘC    
    1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Số 2733 ngày 05/6/2018 Không thực hiện vì Hà Đông là đô thị, không có đồng bào dân tộc thiểu số
    2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Số 2733 ngày 05/6/2018 Không thực hiện vì Hà Đông là đô thị, không có đồng bào dân tộc thiểu số
0 0 XII LĨNH VỰC ĐẤU THẦU    

Xem thêm thông báo