Quy trình LĐTBXH - QT 36: Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

UBND PHƯỜNG LA KHÊ

QUY TRÌNH

Mã hiệu:

QT-36/LĐTBXH

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Lần ban hành:

02

Ngày ban hành:

15/5/2019

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
  1. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Nguyễn Thị Thu Hương

Quản Xuân Phú

Nguyễn Hữu Hiển

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Công chức VHXH

Phó Chủ tịch

Chủ tịch

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

 

Phần Thời gian thực hiện

Giảm từ 5 ngày (theo Quyết định 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018)  xuống còn 4 ngày thực hiện

Lần 1

01/12/2018

 

Phần 5.8

Căn cứ pháp lý

Theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội

Lần 2

Ngày 15/5/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho hoạt động đổi, cấp lại Giấy xác nhận cho cá nhân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường và đã được UBND phường cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- UBND: Ủy ban nhân dân

- TTHC: Thủ tục hành chính

- LĐTB-XH: Lao động thương binh- xã hội


5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Đối với cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật:

- Người khuyết tật có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường và đã được cấp giấy xác nhận khuyết tật tại UBND phường nhưng bị hư hỏng không sử dụng được.

- Trẻ em khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên.

Đối với cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật:

- Người khuyết tật thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật;

- Người khuyết tật mất Giấy xác nhận khuyết tật.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị (theo mẫu)

- Giấy xác nhận khuyết tật

 

x

x

 

 

 

 

Giấy tờ phải xuất trình:

- Chứng minh thư nhân dân

- Sổ hộ khẩu

 

x

x

 

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

04 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cá nhân

2 giờ làm việc

Theo mục 5.2

Giấy biên nhận

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, luôn chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn thẩm định (hoặc thẩm định hồ sơ nếu thuộc thẩm quyền)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

B3

Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân một lần bằng văn bản (hoặc điện thoại trực tiếp) để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Trường hợp, đạt yêu cầu tổng hợp danh sách báo cáo lãnh đạo UBND phường

Công chức VHXH phụ trách LĐTBXH

1 ngày làm việc

 

 

 

B4

Lãnh đạo UBND phường xem xét cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật gửi bộ phận chuyên môn

Lãnh đạo UBND phường

2 ngày làm việc

 

B5

Công chức VHXH phụ trách LĐTBXH tổng hợp chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức VHXH phụ trách LĐTBXH

4 giờ làm việc

Văn bản xác nhận

B6

Tiếp nhận kết quả và trả cho công dân

Lưu hồ sơ và theo dõi

Cán bộ thụ lý hồ sơ Bộ phận TN&TKQ

2 giờ làm việc

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật người khuyết tật năm 2010.

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định 6395/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH, Sở Nội vụ, các Sở chủ quản; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

   - Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội                                                                                                                                                                                                                                  

 

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

 1. 1.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu (bản chính hoặc bản sao theo quy định)

 1. 1.       

Thành phần hồ sơ phải nộp theo mục 5.2

 1. 2.       

Văn bản xác nhận                                   

 1. 3.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Hồ sơ được lưu tại bộ phận lao động thương binh-xã hội và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT- BTC-BGDĐTngày 28 tháng 12 năm 2012)

CÔNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

Kính gửi:

Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã (phường, thị trấn) ………………………..
Huyện (quận, thị xã, thành phố)  …………………………….
Tỉnh, thành phố ……………………………………………….

 

Họ tên người khuyết tật; đại diện người khuyết tật (nếu người khuyết tật không thể viết được đơn):……………………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân:………………………………………………………………………………

Họ tên người khuyết tật:             ………………………………………………..Nam, Nữ…………………..

Sinh ngày ……………… tháng ………….. năm………………………………………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú tại………………………………………………………………………………….

Xã (phường, thị trấn) ……………………………. huyện (quận, thị xã, TP)……………………….

Tỉnh……………………………………………………………………………………………………….

Nêu tóm tắt hoàn cảnh cá nhân, gia đình, tình trạng khuyết tật…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này đề nghị:

- Xác định mức độ khuyết tật hoặc xác định lại mức độ khuyết tật;

- Cấp giấy xác nhận khuyết tật hoặc đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật.

Đính kèm các giy tờ sau đây (nếu có):

Ÿ Giấy xác nhận mức độ khuyết tật

Ÿ Văn bản/Quyết định/Giấy tờ của hội đồng giám định y khoa

Ÿ Giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế (Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện)

Ÿ Xác nhận/sổ cấp thuốc/bệnh án điều trị bệnh tâm thần

Ÿ Biên bản kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã

Ÿ Giấy khác (Ghi cụ thể ………………………………………)

 

 

…………., ngày … tháng … năm 20 …..
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Viết bình luận

Xem thêm tin tức