Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn phường La Khê năm 2017

Nội dung thông báo: 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn phường La Khê năm 2017

 

Thực hiện kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 23/02/2017 của UBND quận Hà Đông về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015” trên địa bàn quận Hà Đông  năm 2017, UBND phường La Khê xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự”  trên địa bàn phường với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân;  nhằm giúp cho cán bộ, công chức, vien chức, lực lượng vũ trang, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015.

          2. Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần trách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên đại bàn phường

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng:

- Là công dân thủ đô từ 14 tuổi trở lên sống và làm việc trên địa bàn phường La Khê (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc và những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

2. Hình thức dự thi:

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết, gồm ba phần: trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận trên giấy A4.

3. Nội dung cuộc thi:

 Cuộc thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự ănm 2015 (cụ thể: những quy định chung, quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng.

 

 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Qúi I:                                                  

-Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các tổ dân phố, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn phường.

- Đăng tải thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên cổng thông tin điện tử của phường; thông báo trên đài truyền thanh phường.

- Phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các  ban, ngành, đoàn thể của phường và Nhân dân trên địa bàn phường tham gia cuộc thi.

2. Quý II- III:

- Tổ chức tiếp nhận bài thi của đối tượng dự thi:

+ Các bài thi của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động nộp trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, người dự thi đang công tác hoặc nộp tại UBND phường (qua bộ phận Tư Pháp phường)

+ Các đối tượng khác nộp bài thi tại UBND phường trước ngày 15/8/2017.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

- Giải cá nhân: gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 02 giải khuyến khích.

- Giải tập thể: gồm 03 tập thể xuất sắc

- Mức giải thưởng của cuộc thi thực hiện theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận tư pháp:

          - Tham mưu cho UBND phường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn phường.

- Triển khai, theo dõi, đôn đốc và tiếp nhận bài dự thi do các tổ chức, đơn vị và các cá nhân gửi đến.

- Thu nộp và gửi bài dự thi về UBND quận Hà Đông.

2. Bộ phận Văn hóa thông tin và Đài truyền thanh phường:

Thông báo, đăng tải toàn bộ nội dung, thể lệ, câu hỏi của cuộc thi đến cán bộ, nhân dân trên Cổng thông tin điện tử và trên hệ thống loa truyền thanh phường.

 

3. Các ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố:

- Căn cứ kế hoạch của UBND phường lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp đến toàn Hội viên, Đoàn viên của tổ chức mình và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng cuộc thi và tham gia viết bài dự thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn phường La Khê yêu cầu các bộ phận được phân công theo kế hoạch nghiêm túc thực hiện, tổ chức triển khai có hiệu quả./.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo