Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
THÔNG BÁO CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG 02/09/2019
Thông báo về việc tạm dừng hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất do hồ sơ phải thực hiện niêm yết công khai kết quả kết quả kiểm tra hồ sơ của cơ sở tín ngưỡng Đình - Bia Bà La Khê trên địa bàn phường La Khê. 12/08/2019
Thông báo của Đảng Ủy Phường về việc tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung Ương 10 khóa XII, quán triệt, học tập chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.
Thông báo Về việc công khai thủ tục hành chính thực hiện tại phường 24/05/2019
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo phường – Tháng 5/ 2017
Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật được rà soát do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường ban hành từ 01/01/2016 đến ngày 31/12 /2016. 24/01/2016
Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại phường La Khê. 10/08/2016
Thông báo về việc Tiến độ giải quyết các hồ sơ ngày 01/04/2017 đến 25-4-2017 25/04/2017
Thông báo Về việc công khai thủ tục hành chính không thực hiện tại phường 28/04/2014
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn phường La Khê năm 2017