Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật được rà soát do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường ban hành từ 01/01/2016 đến ngày 31/12 /2016.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

24/01/2016

Người ký văn bản: 

Nguyễn Hữu Hiển

Nội dung thông báo: 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 PHƯỜNG LA KHÊ

Số: 17  /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

La Khê, ngày  24  tháng 01 năm 2017

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật được rà soát

do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường ban hành

từ 01/01/2016 đến ngày 31/12 /2016.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LA KHÊ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19tháng 6 năm 2015 ;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015

                                 Căn cứ Nghị định  số 34/2016/NĐ-CP  ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

   Xét đề nghị của công chức Tư pháp phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân phường ban hành từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 gồm 02  văn bản

(Có danh mục văn bản kèm theo)

Điều 2. Tập hệ thống hóa và các danh mục văn bản Quy phạm pháp luật được rà soát sẽ niêm yết tại trụ sở UBND Phường  và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của phường

Điều 3. Văn phòng HĐND- UBND phường, Tư pháp phường và các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:      

- Như Điều 3;

- Phòng Tư pháp Quận; (để báo cáo)

- Lưu: VT.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn  Hữu Hiển

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo